เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 332 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 การดำเนินงานการประชาคมเพื่้อจัดทำแผนเพิ่มเติม 17 มิถุนายน 2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]76
82 การรับสมัครคัดเลือกผู้แทน NGOs/CSOs และองค์กรธุรกิจเอกชนของประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียน ด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]148
83 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี [ 16 ส.ค. 2564 ]145
84 ผังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]142
85 การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร [ 13 ส.ค. 2564 ]128
86 สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนกรกฎาคม 2564 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ [ 2 ส.ค. 2564 ]33
87 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องการจัดตั้งศูนย์กักกันและดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม [ 2 ส.ค. 2564 ]123
88 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม [ 12 ก.ค. 2564 ]22
89 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนรา่วมในการส่งเสริมคาวมโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 2 ก.ค. 2564 ]25
90 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนมิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]30
91 ประกาศมาตรการลดพลังงาน 2564 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ [ 30 มิ.ย. 2564 ]100
92 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน [ 22 มิ.ย. 2564 ]27
93 การดำเนินงานการประชาคมเพื่้อจัดทำแผนเพิ่มเติม 17 มิถุนายน 2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]76
94 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 15 มิ.ย. 2564 ]21
95 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤษภาคม 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]29
96 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รู้กล้ำสาธารณะ หรือไม่ขอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดขอบของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม [ 26 พ.ค. 2564 ]27
97 #การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยาานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 64 มาตรา 65 และร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 121ฯ [ 20 พ.ค. 2564 ]131
98 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนเมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]47
99 คำสั่งปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องการมอบให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม [ 26 เม.ย. 2564 ]28
100 สรุปผลการดำเนินการโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]20
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17