เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565

    รายละเอียดข่าว

รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามัน ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกร
ชาวสวนปาล์มน ้ามัน ปี 2564 – 2565 โดยจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย
ที่กิโลกรัมละ 4 บาท กับราคาตลาดอ้างอิงให้แก่เกษตรกร ทุกวันที่ 15 และจะจ่ายเร็วขึ น
หากตรงกับวันหยุด ตลอดโครงการฯ จนถึงเดือนสิงหาคม 2565 จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรผู้ปลูก
ปาล์มน ้ามัน รีบไปขึ นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปี 2565 ที่ส้านักงานเกษตร
อ้าเภอหรือผ่านแอพพลิเคชั่น FARMBOOK เพื่อรับสิทธิเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ชาวสวนปาล์มน ้ามัน แล้วรอรับการแจ้งเตือนเงินเข้าผ่านแอพพลิเคชั่น A-Mobile ของ ธ.ก.ส. ได้เลย    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ