เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 332 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment LPA) [ 22 ก.พ. 2565 ]66
42 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ก.พ. 2565 ]58
43 ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 21 ก.พ. 2565 ]57
44 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ [ 18 ก.พ. 2565 ]69
45 เผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการ (ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น)เมืองอัจฉริยะ (Smart City) [ 11 ก.พ. 2565 ]96
46 ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่องมาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 3 ก.พ. 2565 ]65
47 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนมกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]29
48 การแอบอ้างรับผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 31 ม.ค. 2565 ]71
49 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี2565 และ ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]73
50 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ แบบแจ้งตามประกาศ [ 28 ม.ค. 2565 ]76
51 ประกาศอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว [ 19 ม.ค. 2565 ]78
52 แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565-2569) [ 4 ม.ค. 2565 ]85
53 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]33
54 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย [ 30 ธ.ค. 2564 ]101
55 ประกาศเรื่องกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี 2565 [ 24 ธ.ค. 2564 ]100
56 ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครราชสีมา [ 24 ธ.ค. 2564 ]82
57 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การปิดศูนย์กักกันและดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยง [ 8 ธ.ค. 2564 ]115
58 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]44
59 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 30 พ.ย. 2564 ]112
60 ประกาศเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ [ 29 พ.ย. 2564 ]16
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17