เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ITA หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(27)
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]62
2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ2563 [ 22 เม.ย. 2565 ]49
3 ประกาศ-ก.ท.จ.นม.-เรื่อง-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก-พ.ศ.-2564 [ 22 เม.ย. 2565 ]65
4 ประกาศ-ก.ท.จ.นม.-เรื่อง-หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินเพิ่มสถานการณ์โควิด-19 [ 22 เม.ย. 2565 ]47
5 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมครั้งที่1ปี2564 [ 22 เม.ย. 2565 ]51
6 แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักาาพยาบาลโรคโควิด-19 [ 22 เม.ย. 2565 ]44
7 แนวทางปฏิบัติการต่อสัญญาจ้างและเลิกจ้างพนักงานจ้าง [ 22 เม.ย. 2565 ]49
8 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมครั้งที่2ปี2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]47
9 ประกาศ-ก.ท.จ.-เรื่อง-การบริหารงานบุคคลเพิ่มเติม-(กรณีการสรรหาสายบริหาร-60-วัน) [ 22 เม.ย. 2565 ]47
10 ประกาศ-ก.ท.จ.-เรื่อง-ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เงินเดือนตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้น-ปี-64 [ 22 เม.ย. 2565 ]44
11 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมครั้งที่1ปี2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]43
12 ประกาศ-ก.ท.จ.-เรื่อง-โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล-ฉ.3-พ.ศ.-2564 [ 22 เม.ย. 2565 ]97
13 ประกาศก.ท.จ.นม.เรื่องแผนแม่บทการพัฒนาและประกาศก.ท.จ.นมเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง(ฉบับที่7) [ 22 เม.ย. 2565 ]55
14 ว. 165 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เทสบาล ฉบับที่ 4 [ 22 เม.ย. 2565 ]46
15 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]46
16 ประกาศ กทจ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่2)ประกาศ กทจ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่2) [ 22 เม.ย. 2565 ]52
17 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมครั้งที่2ปี2564 [ 22 เม.ย. 2565 ]50
18 ประกาศ-ก.ท.จ.-เรื่อง-คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามฯ-และ-ประกาศ-ก.-เรื่อง-โรคต้องห้าม-ก.ย.-64 [ 22 เม.ย. 2565 ]48
19 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2565 ]51
20 หลักเกณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 พ.ค. 2563 ]141