เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  เมื่อคราวประชุมวันที่  25 สิงหาคม  2563  เวลา  09.00  น.  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2447  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2554  หมวดที่  8  ข้อ  103 (1)  และข้อ  104  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่กระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่นแล้วรายงานต่อสภา  เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ตามรายเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ