เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหน้าบ้านพักชุมชนทหาร พัน.สบร.22

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จะดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำหน้าบ้านพักชุมชน พัน สบร.22  ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะ/ขนาด ร่องระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาตะแกรง ความกว้างปากราง0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย0.40 - 0.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร บ่อพักน้ำขนาด 0.60 x 0.60เมตร จำนวน 4 บ่อ  วางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง0.40 เมตร จำนวน 28 ท่อน พร้อมเทพื้น คศล. ทางเชื่อมหน้าบ้านพัก(เลขที่69/11 , 71/11 ) มีพื้นที่ คศล.ไม่น้อยกว่า 215.60 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 375,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางดังกล่าวและเห็นชอบกำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหน้าบ้านพักชุมชนทหาร พัน.สบร.22
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ