เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ราคากลางงานปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรแยกสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ(บุ่งตาหลั่ว)

    รายละเอียดข่าว

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 63 บัญญัติว่า " ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและกำหนดราคารกลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด"

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จะดำเนินการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรแยกสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ(บุ่งตาหลั่ว) ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย งบประมาณตั้งไว้ 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางดังกล่าว และเห็นชอบกำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)     เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ราคากลางงานปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรแยกสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ(บุ่งตาหลั่ว)
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ