เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างสนามเปตอง ชุมชนทหาร ศปภอ.ทบ.2

    รายละเอียดข่าว

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2554 มาตรา103/7 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จะดำเนินการก่อสร้างสนามเปตองชุมชนทหาร ศปภอ.ทบ.2 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมกำหนด งบประมารตั้งไว้ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางดังกล่าว และ เห็นชอบกำหนหดราคากลางเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างสนามเปตอง ชุมชนทหาร ศปภอ.ทบ.2
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ