เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(ปี2561-2565)

    รายละเอียดข่าว

ตามที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปี2561-2565) เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด เพื่อบูรณาการแผนงาน โครงการ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 24 จังขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(ปี2561-2565 )ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ให้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(ปี2561-2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ