เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และเริ่มสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

อาศัยอำนาจความใน หมวด 2 ข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยจ้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ประกอบกับมติการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 22  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 จึงกำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ ประจำปี2562 และ เริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี 2563     เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และเริ่มสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 มี.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ