เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ภายในชุมชนทหาร พัน ขส.22 (บริเวณบ้านพักที่ถูกไฟไหม้)

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จะดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ภายในชุมชนทหาร พันขส.22 (บริเวณบ้านพักที่ถูกไฟไหม้) ลักษณะ/ขนาด รางระบายน้ำรูปตัวยู ความเฉลี่ยนลึก 0.40 - 0.50 เมตร คงามกว้างปากรางระบายน้ำ 0.35 เมตร ความยาวรางรวมไม่น้อยกว่า 52.70 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางดังกล่าว และเห็นชอบกำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน 86,000 บาท (แปดหมื่นหกพันบาท)     เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ภายในชุมชนทหาร พัน ขส.22 (บริเวณบ้านพักที่ถูกไฟไหม้)
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ