เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ราคากลางงานปรับปรุงถนน คศล.เดิมภายในซอย 7,9 บ้านหนองนกยูง หมู่ที่ 7

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จะดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. เดิมภายในซอย 7,9 บ้านหนองนกยูง หมู่ที่ 7  ตำบลหนองไผ่ล้อม  ลักษณะ/ขนาด

เสริมทางผิวจราจรแอสฟัลส์ติกส์คอนกรีต ซอย 7 ความกว้างเฉลี่ย 3.00-3.50 เมตร ความยาวประมาณ 79.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

เสริมทางผิวจราจรแสฟัลท์คอนกรีตซอย 9 ความกว้างเฉลี่ย 3.50 - 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 146.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 876.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 236,000 บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น 

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคาังกล่าว และเห็นชอบกำหนดราคากลาง เป็นจำนวนเงิน 236,000 บาท  (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ราคากลางงานปรับปรุงถนน คศล.เดิมภายในซอย 7,9 บ้านหนองนกยูง หมู่ที่ 7
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ