เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนโยธินนุกูล

    รายละเอียดข่าว

ทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จะดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนโยธินนุกูล ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมกำหนด พร้อมป้ายประชาสมัพันธ์ 1 ป้าย  งบประมารจัดสรรครั้งนี้ 6,599,700 บาท (หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดกลางดังกล่าวและเห็นชอบกำหนดราคากลาง  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 7,728,020.99 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันยี่ีสิบบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนโยธินนุกูล
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ