เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อถังขยะพลาสติก

    รายละเอียดข่าว

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จะดำเนินการจัดซื้อถังขยะพลาสติก งบประมาณที่ตั้งไว้675,580 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคาดังกล่าว แหละเห็นชอบให้กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน 498,750 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อถังขยะพลาสติก
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ