เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560

    รายละเอียดข่าว

ตามมติสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลหนอไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  1  ประจำปี  พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ์  2560  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  พ.ศ. 2560  ระหว่างวันที่  1  สิงหาคม  2560  ถึงวันที่ 30  สิงหาคม  2560  จำนวน  วันประชุม  30  วัน  และได้ขออนุมัติขยายเปิดประชุมสภา  ระหว่างวันที่  31  สิงหาคม  2560  ถึงวันที่  14  กันยายน  2560  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ