เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560

    รายละเอียดข่าว

ตามมติสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ครั้งแรก  เมือวันที่  23  กุมภาพันธ์  2558  ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ. 2560  ระหว่างวันที่  1  กุมภาพันธ์  2560  ถึงวันที่  2  มีนาคม  2560  จำนวน  วันประชุม  30  วันนั้น  ตามเอกสารที่แนบมาพร้ัอมนี้

    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ม.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ