เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่ือง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559

    รายละเอียดข่าว

ตามมติสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่่ล้อม  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ.2559  เมื่อวันทีี่  23  กุมภาพันธ์  2559  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี  พ.ศ. 2559  ระหว่างวันที่  1  พฤศจิกายน  2559  ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน  2559  จำนวน  วันประชุม  30  วัน

    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่ือง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ