เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ITA รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (12)


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

    รายละเอียดข่าว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  ข้อ  100  ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน  และงบอื่นๆ  ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองถิ่นกำหนด  เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันแต่สิ้นปี  และสำเนาส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ