เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2557

    รายละเอียดข่าว

ตามที่สภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ. 2557  ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์  2557  เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน  30  วัน  และได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว  นั้น
บัดนี้ื  สภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ได้กำหนดวันประชุมและนักประขุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2557  ในวันที่  25  กุมภาพันธ์  2557  เวลา  14.00  น. ณ  ห้องประุชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม   ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.พ. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ