เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
ITA มาตรฐานการปฏิบัติงาน (14)
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน อปท. (โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลาง อปท) [ 7 เม.ย. 2566 ]23
2 คู่มือการแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่ง [ 7 เม.ย. 2566 ]24
3 คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล [ 7 เม.ย. 2566 ]27
4 คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 7 เม.ย. 2566 ]22
5 คู่มือการจัดทำแผนท้องถิ่น(ยุทธศาสตร์ แผน3ปี) [ 7 เม.ย. 2566 ]25
6 คู่มือการจัดทำหรือปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 [ 7 เม.ย. 2566 ]21
7 คู่มือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ อปท [ 7 เม.ย. 2566 ]27
8 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่าย [ 7 เม.ย. 2566 ]22
9 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 7 เม.ย. 2566 ]26
10 คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิด [ 7 เม.ย. 2566 ]26
11 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ [ 7 เม.ย. 2566 ]22
12 คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 7 เม.ย. 2566 ]23
13 คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา [ 7 เม.ย. 2566 ]22
14 คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 7 เม.ย. 2566 ]24
15 คู่มือจัดทำงบประมาณelaas [ 7 เม.ย. 2566 ]20
16 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จ [ 7 เม.ย. 2566 ]23
17 คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ [ 7 เม.ย. 2566 ]24
18 คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2566 ]24
19 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 7 เม.ย. 2566 ]21
20 คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานส่วน [ 7 เม.ย. 2566 ]24
 
หน้า 1|2