เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
สภาพทั่วไป

การเติบโตของตำบลหนองไผ่ล้อม ในปัจจุบันตำบลหนองไผ่ล้อมมีเขตการปกครองเป็นรายหมู่บ้านเพียง ๓ หมู่บ้าน
ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑ บ้านบุ่ง หมู่ที่ ๒ บ้านบุ่งตาหลั่ว หมู่ที่ ๗ บ้านหนองนกยูง (โดยหมู่บ้านที่เหลือที่อยู่ตามแนวถนนเดชอุดม ขึ้นกับเขตเทศบาลนครนครราชสีมา)

มีขนาดพื้นที่ประมาณ ๑๗.๘๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๑,๑๘๑ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๕ ของเนื้อที่ทั้งอำเภอเมืองนครราชสีมา
ทิศเหนือ ติดต่อกับเทศบาลนครนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลนครนครราชสีมาและเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทศบาลนครนครราชสีมาและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
ทิศใต้ ติดต่อกับเทศบาลนครนครราชสีมาและเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

ประชากร ในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 15,947 คน

(ที่มา : ข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนาเทศบาล ณ เดือนพฤษภาคม 2563) แยกเป็น ชาย 11,135 คน หญิง 4,811คน รวมทั้งสิ้น 11,288 ครัวเรือน

ชุมชน จำนวน 29 ชุมชน
1. ชุมชนบ้านบุ่ง หมู่ 1                                     11. ชุมชน ส.พัน 22                           22. ชุมชน พัน.สร.22
2. ชุมชนบ้านบุ่งตาหลั่ว หมู่ 2                             12. ชุมชน ม.พัน 8                             23. ชุมชน สบร.22
3. ชุมชนบ้านหนองนกยูง หมู่ 7                           13. ชุมชน ร.3 พัน 2                           24. ชุมชน พล.ร.3(ส่วนที่1)
4. ชุมชนแดนนภา                                           14. ชุมชน ส.พัน 3                              25. ชุมชน พล.ร.3(ส่วนที่2)
5. ชุมชนครองฟ้า                                            15. ชุมชน ปตอ.พัน 2                          26. ชุมชน ซบร.22(ส่วนที่1)
6. ชุมชนพิทักษ์เวหา                                        16. ชุมชน ป.พัน 103                         27. ชุมชน ซบร.22(ส่วนที่2)
7. ชุมชนอากาศโยธิน                                       17. ชุมชน ศปภอ.ทบ.2                       28. ชุมชน ป.พัน.3
8. ชุมชนสุรนารีก้าวหน้า                                    18. ชุมชน กองทัพน้อยพัฒนา                 29. ชุมชน มทบ.21
9. ชุมชนสุรนารีก้าวไกล                                    19. ชุมชน แสดขาว                             30. ชุมชน กองทัพภาคที่ 2
10. ชุมชน ช.พัน 3                                         20. ชุมชน พัน ขส.22