เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
สถานศึกษาโรงเรียนโยธินนุกูล

โครงสร้างสถานศึกษา โรงเรียนโยธินนุกูล


ดร.นิรันดร์ เนตรภักดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

                                                              
                                                         
<

นางถวิล  สมบูรณ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางยุพา  ขยันงาน
ครู คศ.๑
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
นางยุพา  เรืองนิคม
ครู คศ.๓


นางพิชยารักษ์  จิรรัชตะสิริ
ครู คศ.๓


นางเรืองฤดี  ไชยสีหา
ครู คศ.๒

 
นางณัฐพรรณ  เขี้ยมงูเหลือม
ครู คศ.๓


นางมณีรัตน์  ขุนอังดี
ครู คศ.๒
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์นางรัฐนันท์  แก้วกลาง
ครู คศ.๓


นางสาวณัชชา  ทนุธรรมนอก
ครู คศ.๒นางสาวสิรินภา  ประกอบดี
ครู คศ.๒นางสุภรา  ช้างพลายงาม
ครู คศ.๓นางญานิศา  สมพินิจ
ครู คศ.๒นางสาวรุ้งตะวัน  จิตรีมิตร์
ครู คศ.๓
 
นายพุทธินันท์  ฉัตรกระโทก
ครู คศ.๒


นางจันทนา  ขวัญทอง
ครู คศ.๒

นางวิวรรณทอง  ผิวทน
ครู คศ.๑


นางกาญจนา  โสภิณสูงเนิน
ครู คศ.๑นางชนาธินาถ  ชีโพธิ์
ครู คศ.๔
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางทิพย์กมล  พัฒธนชยากร
ครู คศ.๓
นางสาวเมธาพร  สุขจิตร
ครู คศ.๒

นางนิตยา ไนยะกุล
ครู คศ.๒
นางวรัญญา  วิศรุตเวศม์
ครู คศ.๔
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
นายพงศธร  จิตน้อม
ครู คศ.๑


นายพงศกร  ตีบกลาง
ครู คศ.๑
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเอกวุฒิ  ทองวิเศษ
ครู คศ.๒
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ


นางวิไลลักษณ์  ขุมทอง
ครู คศ.๑
นางเสาวนีย์  สิงหวรรณุรัตน์
ครู คศ.๑นางสาววิลัยพร  สันโดษ
ครู คศ.๒
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุชาดา  เบาะเปลี่่ยน
ครู คศ.๒นางสาววิยดารัตน์  ติงสันเทียะ
ครู คศ.๒

นางสาวปราณี  ยืนยง
ครู คศ.๑

นางอิสรีย์  บวรโพธิ์ศรี
ครู คศ.๑


นางสาวศิวภรณ์  รักกลาง
ครู คศ.๒
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวจิราพร  ปราณีตพลกรัง
ครู คศ.๒

นางสาวธันยาวรรณ์  โพธิ์สูง
ครู คศ.๒


นางสาววรชุดา  บวรกิติทัศ
ครู คศ.๒

นางสาวศุภัชญา  จอนกิ่ง
ครู คศ.๑


นางสาวณัฐพัชมนต์  กฤษตฌาพนธ์
ครู คศ.๑

นางสาวบุษราภรณ์  สีนาค
ครูอัตราจ้าง


นายสุพจน์  สติมั่น
ครูอัตราจ้าง
 

   
 
 

 
 
นางสาวพรทิพย์  ตอบสันเทียะ
พนักงานจ้าง

 
นางสาวนิตยาภรณ์  วิวัฒน์บวร
พนักงานจ้าง


 
นางสาวอาทิตยา  สวยพรมราช
ครูผู้ช่วย

นางเตือนใจ  เสนาใหญ่
ผู้ช่วยครู

นางนาตยา  เสียงเสนาะ
ผู้ช่วยครู


นางกมลพร  โสตะภา
ผู้ช่วยครู
 
นางสาวสุดารัตน์  สมศักดิ์
ครูผู้ช่วย

 
นางสาวสุธาทิพย์  ไชยพรรณา
พนักงานจ้างทั่วไป
 

 
  นางอรุณรัตน์  ดีอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายกิตติพงษ์  ภู่ทองคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน


นายสมพงษ์  ยั่งยืน
ภารโรง


นายสมชัย  กองไธสง
ภารโรง
นายรณกาจ  จีนากูล
พนักงานจ้างทั่วไป