เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักปลัดเทศบาล

 
 นางสาวอรัชภรา นกขุนทอง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายกริชชัย ปิ่นงาม
นายกิตติพงษ์  ประสิทธิ์พันธุ์
นายส่งเสริม ยิ้มเป็นสุข
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 

 

 นายวีรสิทธิ์  ถัทรวรานนท์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


 

 

 

 
 
 
พนักงานจ้าง

นายกษฤดา ค้ำชู
คนงานทั่วไป

นายปิยะ พาสูงเนิน
พนักงานดับเพลิง

นายศราวุฒ พงษ์ประเสริฐ
พนักงานดับเพลิง


นายปกาศิต น้อยอิ่มใจ
พนักงานดับเพลิงนายสันติพงษ์ ฉันทพจน์
คนงานทั่วไป