เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(กลาง)

นางสาวกทลี ปัจจัยเจริญ
 นางสาวกรรญา ภานุรักษ์
นางพรพิมล โพธิจักร์
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ(ต้น)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป(ต้น)
 

นางสาวจรีวัฒนา กล้าหาญ
 
นางสาวเกวลี ภูยาแพทย์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวเกตุญาดา โชตนาบุณยกร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล

นายวสันต์  ยิ้มเป็นสุข
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายบุญจริง จินากูล
พนักงานขับรถดูดสิ่งปฏิกูล
 
 
 
นาวสาวกุหลาบ วรรณบุดดี
คนงานทั่วไป
นางรัตนาภรณ์ ตั้งอุทัยกุล
คนงานทั้่วไป
 นางสาวปภาดา เกล็ดงูเหลือม
คนงานทั่วไป

   

นางสมปอง หนูเพ็งโพธิ์กลาง

นางดวงดาว ไขกัญหา
คนงานทั่วไป

นางสุภาพร เงินจัตรัส
คนงานทั่วไป
 คนงานทั่วไป    


นางสมจิตร์ อัธยาศัย

คนงานทั่วไป

นายยุทธศาสตร์ หอมกลาง
คนงานทั่วไป

นายพิเศษ ยั่งยืน
คนงานประจำรถขยะ

นายบรรจง ตันสันเทียะ
คนงานประจำรถขยะ
นายธนวัฒน์ เสนาะกลาง
คนงานประจำรถขยะ
นายสวัสดิ์ ขำเมือง
คนงานประจำรถขยะนายสุวิทย์ โอชานนท์
คนงานประจำรถขยะ
นายสราวุธ ติ่งสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะนายสยาม ภูจำเนียม
คนงานประจำรถขยะ
นายโจ กาวสันเทียะ
คนงานประจำรถขยะ
นายวารินทร์ แซ่ฮุ้น
คนงานประจำรถขยะ

นายนพพร หวังสุขกลาง
คนงานประจำรถขยะ
นายสุชาติ ศรีพล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสืบสกุล ชำนาญศก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบานายศักดินา จินากูล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสุวัจน์ สุขโชติ
คนงานประจำรถขยะ

นายสรายุทธ ตันสันเทียะ
คนงานทั่วไป