เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
กองช่าง

 
นายวัลลภ ฉันงูเหลือม
ผู้อำนวยการกองช่าง (กลาง)

 
 
นายสรวิชญ์ ณ นคร
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

 

                                                      
 
   


นายชัชวาลย์  เพลิดจันทึก
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 

นายธีระพล สุนทราศรี
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


นางปรียากร  ขาวฉลาด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

นางสาวยุพิณ ศิริสวัสดิ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวกีรติ  เปรี่ยมปิยานุสรณ์
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา


นายชัยศักดิ์ รักอักษร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
   
         

นายณัฐพล ชาญวิชา
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายสมชาย อนุเสถียร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายธรรมนูญ กระแสโท
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นางสาวกัญญารัตน์ ทะนงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนภารัตน์  สุรัสวดี
คนงานทั่วไป
นายธนาวุฒิ  อาจหาญ
คนงานทั่วไป
นายฉัตรชัย  นิจจะ
คนงานทั่วไปนายธนดล  บัตรพิมาย
คนงานทั่วไป