เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


23 เมษายน 2564 . ทำความสะอาดอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ


กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้ วันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศบาล ดังนั้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 256๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยนายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นำพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 256๔ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนของเทศบาล ตลอดจนประชาชนทั่วไปรับทราบและตระหนักถึงความเป็นมาและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล อันเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีกิจกรรมอันประกอบด้วย

๑. การรับฟังสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา โดยเน้นย้ำให้นำแนวทางการทำงานแบบ “รวมไทยสร้างชาติ” ตามแนวคิดของรัฐบาลไปขยายผลให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เน้นหลักการมีส่วนร่วม ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ เน้นการทำงานเชิงรุก ปรับเปลี่ยนและจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงานให้ตอบสนองประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และเป็นรูปธรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต ของคนไทยให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ไปจนถึงการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืนต่อไป (นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ผู้อ่านสาร)

๒. พร้อมกันนี้ได้รับฟังโอวาทจากนายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม มีใจความสำคัญคือให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ประชาชนเป็นหลัก พร้อมมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่สำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เพื่อจัดกิจกรรม ๕ ส. ทำความสะอาดอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05