เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


แจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว 445 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564  แจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ดังนั้นเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบ  หากท่านมีการย้ายภูมิลำเนาทะเบียนบ้านออกจากเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ไปอาศัยอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ขอให้ไปติดต่อเพื่อลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ได้ย้ายภูมิลำเนาเข้าไปอยู่ใหม่  ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองสวัสดิการสังคม โทรศัพท์ 044-934036-7 ต่อ 105

        ทั้งนี้ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จึงขอประชาสัมพันธ์กรณีการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุ  เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09