วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อรถเข็นปูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อสว่านกระแทกไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับโครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและการแข่งขันกีฬาประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง